خدمات ما

بازرسی و نظارت جوش

construction1پایه واساس تمام برنامه های کنترل کیفیت سازه ها و اجزای ساخته شده فلزی با روش های جوشکاری ، بازرسی جوش می باشد .کدها واستانداردها به منظور کسب اطمینان از عملکرد مناسب اتصالات جوشی در شرایط سرویس ، غالباً اشاراتی نسبت به انجام بازرسی چشمی جوش و محدوده پذیرش عیوب در بازرس چشمی دارند.  این اطمینان زمانی حاصل می شود که بازرسی توسط یک بازرس آموزش دیده و دارای صلاحیت در 3 مرحله قبل ، حین و بعد از جوشکاری انجام شود .

در تمام فعالیت های شرکت ترکیب سازه به منظور آگاهی از کیفیت جوش و مجموعه جوش داده شده بازرسی جوش ضروری است.

بازرسی جوش میتواند به مقدار قابل ملاحظه ای از پیدایش عیوب و تکرار اشتباهات جلوگیری کرده و در هزینه تعمیرات صرفه جویی شود همچنین میتواند ایمنی، بهره وری و عمر بیشتر تاسیسات و تجهیزات را تامین نماید.

بازرسی جوش میتواند از مطابقت جوش و سازه جوش داده شده با نیازمندی های طرح اطمینان دهد.

انواع بازرسی های جوش در بادیز

بازرسی چشمی

انواع آزمایش غیر مخرب شامل:

PT یا MT و UT یا RT

انواع آزمایش مخرب شامل:

آزمایش کشش عرضی

آزمایش خمش

آزمایش ضربه در شرایط خاص

انواع آزمایش های مخرب با همکاری شرکت آزمایشگاه های راضی انجام میگردد.

وظایف بازرس جوش

 • تفسیر نقشه های جوشکاری و مشخصات و همچنین بررسی WPS و PQR.
 • بررسی سفارش خرید به منظور حصول اطمینان از درستی تعیین مواد جوشکاری و مواد مصرفی.
 • بررسی و شناسایی مواد دریافت شده طبق سفارش خرید.
 • بررسی ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی از روی گزارش نورد طبق نیازمندی های معین شده.
 • بررسی فلز مبنا از نظر عیوب و انحرافات مجاز.
 • بررسی نحوه انبار کردن فلز پر کننده و دیگر عوامل مصرفی.
 • بررسی تجهیزات مورد استفاده.
 • بررسی آماده سازی اتصال جوش.
 • بررسی بکار گرفتن دستورالعمل جوشکاری تعیین شده.
 • بررسی ارزیابی صلاحیت جوشکاران و اپراتور های جوشکاری.
 • انتخاب نمونه های آزمایش تولیدی.
 • ارزیابی نتایج آزمایشات.
 • نگه داری سوابق.
 • تهیه و تنظیم گزارش